КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РАЗМЕНИ

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РАЗМЕНИ

(конкурсот се објавува на 11.02.2015 и трае до 18.02.2015 година. Заинтересираните студенти да се обратат во просториите на ССММ од 11.02.2015 до 18.02.2015 во период од 10:00 до 11:00 часот)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИКАЦИЈА:
• Апликационен формулар – се зема од ССММ по цена од 150 ден.
• Фотокопија на прва страна од индекс и последен заверен семестар
• Уверение со оцени од Деканат (да се испринта одwww.medf.ukim.edu.mk)
• Фотокопија од сертификат за познавање на англиски јазик
• Фотокопија од сертификати за учество на конгерси, проекти, семинари, едукации и вонфакултетски активности од областа на медицината.

БОДОВНИК за доделување на студентски размени

По овој бодовник ќе се пресметуваат бодовите за добивање на студентските размени во 2015/2016

ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ

• Година на студии – се множи со 1.5
• Просек – се множи со 0.5
• Работа во Сојуз ( ССММ )
• За искористена размена се одземаат 3 бода
• Учество на конгреси, проекти, семинари, едукации и вонфакултетски активности од областа на медицината (0.1 – 1.5)

РАБОТА ВО СОЈУЗ
• За учество на студентски научен конгрес
– посетител – 0.5 бода
– со изработен научен труд – 1 бод
– дел од ОС – 2 бода
• Член на Извршен Одбор на ССММ – 4 бода
• Координатор на проект организиран од ССММ / Локален Офицер – 1.5 бода
• Дел од тим на некои од проектите организирани од ССММ (од 0.2 – 1 бод)

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКИ РАЗМЕНИ
(конкурсот се објавува на 11.02.2015 и трае до 18.02.2015. Заинтересираните студенти да се обратат во просториите на ССММ од 11.02.2015 до 18.02.2015 во период од 10:00 до 11:00 часот)

Листа на размени:

• ИСТРАЖУВАЧКИ РАЗМЕНИ
Држава | Места | Цена | Забелешки
1.Романија | х 2 | 200 евра | //////////

• ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗМЕНИ
Држава | Места | Цена | Забелешки
1.Турција | х 3 | 200 евра | //////////
2.Словачка | х 1 | 200 евра | месец: Јули или Август
3.Полска | х 1 | 200 евра | //////////

 

Конкурс

Врз основа на член 16, 24 и 26 од Статутот на “Сојуз на студенти по медицина на Македонија“, Сојузот на студенти по медицина на Македонија на ден 04.11.2014 распишува:

К О Н К У Р С
за избор на:

 1. Генерален Секретар на ССММ
 2. Национален офицер за Јавно Здравје
 3. Национален офицер за Истражувачки Размени
 4. Национален офицер за Публикации и Нова технологија
 5. Национален проект координатор
 6. Претседател на организационен комитет за 38ми ИМН Конгрес.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Кандидатите ги доставуваат потребните документи до Секретаријатот на ССММ преку мејл mmsa.mkd@gmail.com кој по истек на определениот рок за поднесување документи, сите кандидатури ги доставува до Извршниот Одбор на ССММ за натамошно разгледување.
Генералниот секретар, Националните офицери и претседателот на О.К. за 38ми ИМНК се бираат во постапка која ја иницира и спроведува Собранието на ССММ согласно член 24 и 26 од Статутот на ССММ.

I. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР
Пријавениот кандидат треба да ги исполнува следните услови:
1.1 да е редовен студент по медицина;
1.2 да има завршено најмалку втор семестар;
1.3 да има организациски способности и способности за комуникација;

1.4 кандидатите за Генерален Секретар треба да имаат најмалку две години активно членство во ССММ од кои една како Национален Офицер;

1.5 кандидатите за Национални Офицери треба да имаат најмалку една година активно членство во одборот за кој аплицираат.

1.6 кандидатите  за Претседател на О.К.  за 38ми ИМНК треба да имаат учествувано во најмалку две ИМНК конгреси од кои најмалку еднаш како член од Организационен Комитет.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Пријавениот кандидат треба да ја достави следната документација:

 • Пополнет образец за кандидирање;
 • Пополнета карта за технички податоци;
 • Мотивационо писмо;
 • Биографија (curriculum vitae);
 • Слика;
 • Копија од личната карта на кандидатот;
 • План за работа. 

III. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ
Конкурсот трае од 04.11.2014 (вторник) до 15.11.2014 (сабота).
Образец за кандидирање и Карта за технички податоци може да најдете на следниот линк ( http://wp.me/P2IKaj-1N  ).

Кандидатите потребните документи треба да ги достават до Секретаријатот на ССММ по мејл на mmsa.mkd@gmail.com .

Апликациите пратени после 15.11.2014 нема да бидат земени во предвид.

Скопје,                                                                                 Сојуз на студенти
04.11.2014 година                                       по медицина на Македонија.

Конкурс

База на професори кои се согласни за менторство на студенти за изработка на научен труд

Почитувани колеги студенти,

Научниот Клуб “Акад. Проф. Димитар Арсов“ при Македонската Медицинска Студентска Асоцијација – ММСА веќе подолго време работи на подигање на свеста кај студентите во однос на вклученоста и ангажираноста на истите во науката и на подобрување на критичкото научно размислување меѓу студентите на Медицинскиот факултет во Скопје.

Студентскиот Научен Клуб при ММСА има за цел промоција на науката кај студентите по медицина и биомедицински науки. Цели и задачи на истиот се организирање на проекти кои ќе имаат директен и индиректен допринос за запознавање и унапредување на познавањата на научните принципи кај студентите и промовирање на научниот пристап во медицинската практика. Воедно обезбедува и подршка и советување за изработка на студентски теми кои студентите ги презентираат на научни конгреси за студенти.

За нас, најважен настан е организација на Интернационалниот Медицински Научен Конгрес за студенти по медицина и млади лекари, кој традиционално се одржува во Охрид во месец мај а воедно успешноста на Конгресот се мери преку квалитетот на трудовите презентирани од страна на студентите.

Со цел да се искачиме едно скалило погоре во изработка на студентски научни теми членовите на Научниот Клуб изработија „База на професори кои се согласни за менторство на студенти за изработка на научен труд“. Што тоа значи? Научниот Клуб оформи база на професори и асистенти при Медицинскиот факултет во Скопје кои се заинтересирани да се вклучат во овој проект – прифаќање на менторство на студенти. Членовите директно од име на Научниот Клуб ги контактираа долунаведените професори и асистенти за нивна согласност. Овој проект е со цел да се олесни комуникацијата меѓу професорите и асистентите од една страна и студентите од друга страна. Имено, на Вас како студенти Ви стојат на располагање за соработка сите професори и асистенти кои се вклучени во овој проект доколку би сакале да изработите Научен труд и со истиот да учествувате на било кој Конгрес во Македонија и странство, без притоа да морате сами да барате асистент или професор кој би ви бил ментор – тоа веќе е направено од Научниот Клуб. На Вас преостанува желбата за наука, заинтересираност да изработите Научен труд и да ги исконтактирате професорите или асистентите.

Подолу ви е прикажана листата на професори и асистенти. Притоа, доколку сакате да изработите научен труд, не е задолжително да Вашиот ментор биде од листата на ментори на Научниот клуб.

Доколку имате било какви прашања во врска со овој проект, темите на професорите и асистентите или останати нејаснотии може да се обратите на scicom.imsc@gmail.com.  Притоа Ве замолуваме пред да исконтактирате било кој професор или асистент известете го Научниот Клуб за истото, да избегнеме насочување на поголем број на студенти кон еден професор или асистент.

Листа на професори, доценти и асистенти при Медицинскиот факултет во Скопје кои се дел од проектот на Научниот Клуб и согласни да бидат ментори на студентите во изработувањето на студентски научен труд:

 

 1. Проф. Д-р Маргарета Балабанова Стефанова (Клиника за дерматовенерологија)
 2. Доц. Д-р Гордана Китева-Тренчевска (Клиника за неврологија)
 3. Проф. Д-р Наталија Банева Долненец (Клиника за неврологија)
 4. Доц. Д-р Арбен Таравари (Клиника за неврологија)
 5. Проф. Д-р Љубица Георгиевска Исмаил (Клиника за кардиологија)
 6. Проф. Д-р Сашко Кедев (Клиника за кардиологија)
 7. Асс. Д-р Игор Спироски (Клиника за кардиологија)
 8. Проф. Д-р Соња Генадиева Ставриќ (Клиника за хематологија)
 9. Проф. Д-р Викторија Чаловска (Клиника за гастроентерохепатологија)
 10. Проф. Д-р Гордана Пемовска (Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот)
 11. Д-р Снежана Марковиќ (Клиника за ендокринологија и болести на метаболизмот)
 12. Проф. Д-р Ангелко Ѓорчев (Клиника за пулмологија)
 13. Проф. Д-р Марина Давчева Чакар (Клиника за уво, нос и грло)
 14. Проф. Д-р Никола Николовски (Клиника за уво, нос и грло)
 15. Проф. Д-р Јане Нетковски (Клиника за уво, нос и грло)
 16. Асс. Д-р Ирина Дума Васкова (Клиника за уво, нос и грло)
 17. Проф. Д-р Весна Димовска Јорданова (Клиника за офталмологија)
 18. Проф. Д-р Магдалена Антова Велевска (Клиника за офталмологија)
 19. Проф. Д-р Илија Панговски (Клиника за неврохирургија)
 20. Асс. Д-р Илир Вела (Клиника за торакална и васкуларна хирургија)
 21. Проф. Д-р Горан Кондов (Клиника за торакална и васкуларна хирургија)
 22. Проф. Д-р Зоран Караџов (Клиника за абдоминална хирургија)
 23. Проф. Д-р Ѓорѓе Џокич (Клиника за пластична хирургија)
 24. Проф. Д-р Смиља Туѓарова (Клиника за пластична хирургија)
 25. Доц. Д-р Елизабета Мирчевска (Клиника за пластична хирургија)
 26. Асс. Д-р Виктор Тренчев (Клиника за пластична хирургија)
 27. Проф. Д-р Владимир Чадиковски (Клиника за детска хирургија)
 28. Проф. Д-р Славејко Сапунов (Клиника за гинекологија)
 29. Проф. Д-р Весна Антовска (Клиника за гинекологија)
 30. Проф. Д-р Марјан Стојовски (Клиника за гинекологија)
 31. Асс. Д-р Корнелија Трајкова (Клиника за гинекологија)
 32. Проф. Д-р Стојка Нацева Фустиќ (Клиника за детски болести)
 33. Проф. Д-р Ацо Поповски (Клиника за детски болести)
 34. Проф. Д-р Велибор Тасиќ (Клиника за детски болести)
 35. Доц. Д-р Костадина Манева (Клиника за детски болести)
 36. Асс. Д-р Лидија Карева (Клиника за детски болести)
 37. Асс. Д-р Соња Бојаџиева (Клиника за детски болести)
 38. Проф. Д-р Викторија Вујовиќ (Клиника за психијатрија)
 39. Проф. Д-р Димитар Боневски (Клиника за психијатрија)
 40. Проф. Д-р Климе Ѓоревски (Институт за радиологија)
 41. Проф. Д-р Михаил Кочубовски (Институт за јавно здравје)
 42. Проф. Д-р Даниела Миладинова (Институт за нуклеарна медицина и патофизиологија)
 43. Доц. Д-р Александар Петличковски (Институт за имунобиологија и хумана генетика)
 44. Проф. Д-р Милена Петровска (Институт за микробиологија)
 45. Проф. Д-р Никола Пановски (Институт за микробиологија)
 46. Проф. Д-р Никола Лабачевски (Институт за фармакологија)
 47. Доц. Д-р Димче Зафиров (Институт за фармакологија)
 48. Проф. Д-р Драган Даниловски (Институт за епидемиологија)
 49. Проф. Д-р Весна Велиќ Стефановска (Институт за епидемиологија)
 50. Проф. Д-р Розалинда Исјановска (Институт за епидемиологија)
 51. Проф. Д-р Кристин Василевска (Институт за епидемиологија)
 52. Проф. Д-р Билјана Таушанова (Институт за епидемиологија)
 53. Проф. Д-р Бети Зафирова (Инситут за епидемиологија)
 54. Проф. Д-р Никола Оровчанец (Институт за епидемиологија)
 55. Проф. Д-р Миленка Благоевска (Институт за трансфузиологија)
 56. Асс. Д-р Татјана Макаровска Бојаџиева (Институт за трансфузиологија)
 57. Проф. Д-р Весна Јаневска (Институт за патологија)
 58. Доц. Д-р Рубенс Јовановиќ (Институт за патологија)
 59. Проф. Д-р Лилјана Спасевска (Институт за патологија)
 60. Проф. Д-р Сунчица Петровска(Институт за физиологија)
 61. Доц. Д-р Сања Манчевска (Институт за физиологија)
 62. Доц. Д-р Људмила Ефремовска (Институт за физиологија)
 63. Проф. Д-р Марија Папазова (Институт за анатомија)
 64. Проф. Д-р Костандина Корнети Пеќевска (Институт за анатомија)
 65. Науч. Сор. Ники Матвеева (Институт за анатомија)
 66. Асс. Д-р Билјана Зафировска (Институт за анатомија)
 67. Асс. Д-р Билјана Трпковска (Институт за анатомија)
 68. Асс. Д-р Елизабета Чадиковска (Институт за анатомија)
 69. Проф. Д-р Даница Лабудовиќ (Институт за биохемија)
 70. Проф. Д-р Јасмина Богданска (Институт за биохемија)
 71. Доц. Д-р Катерина Тошеска Трајковска (Институт за биохемија)
 72. Асс. Д-р Ирена Костовска (Институт за биохемија)
 73. Проф. Д-р. Биљана Герасимовска Китановска (Институт за фамилијарна медицина)
 74. Науч. Сор. Зоран Стојановски (Институт за фамилијарна медицина)

Со почит,

Организационен Комитет на 38ми Интернационален Медицински Научен Конгрес

При Македонската Медицинска Студентска Асоцијација – ММСА